Contact info

Onze vestigingen:

Aalst: 053/300.109

Antwerpen: 03/401.18.50

Brugge: 050/750.129

Brussel: 02/404.13.30

Gent: 09/270.19.30

Kortrijk: 056/800.156

Oudenaarde: 055/700.051

Ophasselt: 0475/75.15.76

Gratis levering vanaf 2 ton
Hoogtewerkers - Verreikers - Graafmachines

Huurvoorwaarden machines

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijke door ons aanvaarde aanvulling en/of afwijking.

1. Duur van de huur

a) De huur gaat in naargelang het geval: - Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder. - Op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is overgedragen, indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. Alle materieel wordt op het gelijkvloers geleverd en dient door de huurder terug op het gelijkvloers ter beschikking te worden gesteld voor afhaling , zoniet kan de huur niet ontbonden worden of zullen de bijkomende kosten in rekening worden gebracht. - De huurder die nalaat die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van de aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

b) De huur eindigt: - Op de datum van terugkeer van het gehuurde in de magazijnen van de verhuurder. - Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen. De op het contract aangegeven “einddatum van reservatie” is niet bindend en wordt bij benadering overeengekomen. De huurder is gehouden de verhuurder te verwittigen bij het einde van de huur. - Nochtans heeft de verhuurder het recht wanneer geen bepaalde einddatum werd overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen per aangetekend schrijven. Na een opzegtermijn van één week (welke begint één dag na afgifte van het aangetekend schrijven op het postkantoor) is de huur onherroepelijk beëindigd. - De verhuurder heeft het recht het contract éénzijdig en onmiddellijk te verbreken bij tekortkoming van de huurder (zie punt 6. ontbinding van de huur). - Van zodra de huur beëindigt is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft op dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen zonder een beroep op de rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals vb. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

c) De aandacht van huurder wordt er op gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

2. Risico

a) Alleen de huurder draagt gedurende de gehele huurtijd ( dus ook tijdens het vervoer heen en terug) het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer-, laad- en loskosten zijn ten zijnen laste. Een machinebreuk-verzekering van 5 % van de huurprijs van de machine kan bijgenomen worden, met een forfait van € 1250,00 (duizend tweehonderd vijftig euro) op de standaardprijzen.

b) De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met brandstof of met geladen batterijen. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Bij verzending of wanneer in ontvangstname niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de verhuurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval dient verzonden te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

c) de huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij in ontvangstname, dwz goed onderhouden, geheel gevuld met brandstof en smeerolie of geladen batterijen. Onverminderd zijn verhaal op derden is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen de zelfde termijn (48 uren) de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dat als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

d) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder, die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren van iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

3. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

a) Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 30 dagen tenzij anders bepaald. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatieuren en de overeengekomen huur wordt in deze mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

b) Klachten tegen onze factuur moeten, om aanvaardbaar te zijn, gedaan te worden binnen de 8 dagen na ontvangst deze.

c) Onze facturen zijn contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

d) Zo onze factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen wanneer ze contant betaalbaar is, of ten laatste op de aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag automatisch en zonder voorafgaandelijke aanmaning noch dagvaarding vermeerderd met een rente van 10% per jaar vanaf factuurdatum EN met een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 €.

4.Richtlijnen voor het gebruik

Onder herinnering van hetgeen onder punt 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen , die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel:

  • De huurder is er toe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt. De huurder en/of gebruiker van het materieel verleent aan de verhuurder en zijn personeel te allen tijde toegang tot de werf ten einde toestand van de machine en het juiste gebruik ervan te kunnen nagaan.
  • Hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren, aandrijving, hydroliek en eventuele waterpeil te controleren en zonodig bij te vullen
  • Hij dient de verhuurder toe te laten tot het uitvoeren van het periodieke onderhoud van zodra de machine het vermelde urental bereikt heeft, zonder dat dit onderhoud enige opschorting van de huurovereenkomst met zich meebrengt.
  • Hij dient degelijke en zuivere brandstof te gebruiken.
  • Hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken, zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, enz.
  • Hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, in werking stellen of het bezit hebben van het gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave. Hij staat in voor alle kosten en risico’s die het bezit of gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen, enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren van alle eisen of aanslagen van die aard.
  • De huurder is verplicht alle wettelijke en reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

5. Allerlei bepalingen

Het is de huurder verboden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren, uit te lenen of onder welk ander beding aan derden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgische grondgebied en iedere verplaatsing buiten de landsgrenzen is verboden, tenzij met toelating van de verhuurder. Het toestel mag niet gebruikt worden op de openbare weg, noch als hijstoestel.

Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de herstelwerkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstellingswerkzaamheden is in de huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstellings- werkzaamheden die door de normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mede te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

6. Ontbinding van de huur

Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in-ontvangstname ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

De overeenkomst kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden door de verhuurder bij tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz.. De huurder is ten minste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

7. Schade

De normale sleet onder normale omstandigheden is ten laste van de verhuurder. Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de huurder

8. Instructies

Bij levering van de machine neemt de huurder kennis van de bedienings-, veiligheids-, en onderhoudsinstructies van zowel de machine als toebehoren.

 
Primera Solutions